Secret Place
Categorie lijst
Secret Place

  

 

 

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  

 

   

 

 

Secret Place

 

He that dwells in the secret place of the most High
shall abide under the shadow of the Almighty.
(Ps. 91:1)
 

  @Beloved Daughter

   

Reacties

 

 

 

Fantasy Woman photo ma39-48.gif

 

 

Eenzaam, maar met God gemeenzaam!

 

 

Wat is een heerlijker lot om in de vrijheid te leven

in de nabijheid van God!

't Is of Hij vriendelijk nodigt:

Geef maar je lasten aan Mij.

Ik zal je vaderlijk troosten

en maak je hart wel weer blij!

Eenzaam, maar met God gemeenzaam!

Wat is er schoner, mijn kind,

dan dat je door Zijn ontferming troost

en barmhartigheid vindt?

Hij tilt je op in Zijn woning,

waar je de vrede ontmoet,

die je verblijd en laat danken als je Zijn liefde begroet.

Eenzaam, maar met God gemeenzaam!

Dat schenkt je telkens genot:

Hemelse kracht te ervaren in de verbinding met God!

Mag soms de eenzaamheid knagen,

met Gods gemeenschap nabij

kun je het leven omarmen,

ben je tevreden en blij!

 

@Frits Deubel

 

 

 

Reacties

 

 

 

Een vaste burcht is onze God"

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!
Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam?
Zo weet, dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren! En grimd’ ook d’open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij `t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem voet voor voet,
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen! Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!
 
OPW.
Reacties

 

 

 

 

 

 

 

Wees Stil

 

Wees stil, voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag,en kniel nu voor Hem neer.

Die zelf geen zonde kent,en ons genade schenkt.

 

Wees stil voor het aangezicht van God,want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur.

Een eeuwig durend licht, straalt van zijn aangezicht.

 

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God daal neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft, en ons genezing brengt.

Niets is onmogelijk, voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. .

 

David J. Evans

Reacties

 

 

 

 

 

 

 

WEES STIL EN WEET    

 

             Wees stil en weet, dat Hij is uw God.

Wees stil, weet, dat Hij Koning is.

Wees stil, mijn ziel en wacht op uw God.

Wees stil en prijs zijn heil'ge naam.

Mijn ziel in mij juicht voor U met:

heilig, heilig.

Mijn ziel in mij juicht voor U met heilig.

Mijn ziel in mij juicht voor U met heilig,

heilig, heilig is het Lam.

(c) Celebration / Thankyou Music

Reacties
 
 
 
 
Focus op Jezus
 
als het stormt in jou.
als er harde stemmen
klinken in je Hoofd.
 
Focus op Jezus..
als de stilte schalt.
en het leven weer niet doet
wat ze belooft.
als de avond valt
en het licht gaat uit,
als je zoekt naar wat rust
in de nacht.
als je hart verlangt.
naar de morgen dauw.
hij staat naast jou!

focus op Jezus
als het stormt in jou.
als er harde stemmen
klinken in je Hoofd.
Focus op Jezus..
als de stilte schalt.
en het leven weer niet doet
wat ze belooft.
als de zon verdwijnt.
en de regen valt.
als geen mens jou
geen schuilplaats meer biedt.
als je hart verlangt.
naar het hemelblauw
Hij blijft bij jou!

als de avond valt
en het licht gaat uit,
als je zoekt naar w
at rust in de nacht. 
als je hart verlangt.
naar de morgen dauw.
hij staat naast jou!
Hij blijft bij jou...
 
Gerald Troost
 
 
Reacties
 
 
 
 
 Beauty photo ma32-2.gif
 
 
 
 
Never Alone

I waited for you today
But you didn't show
No no no I needed You today
So where did You go?
You told me to call
Said You'd be there
And though I haven't seen
You Are You still there?

[Chorus:]
I cried out with no reply
And I can't feel You by my side
So I'll hold tight to what I know
You're here and I"m never alone
And though I cannot see You
And I can't explain why
Such a deep, deep reassurance
You've placed in my life
We cannot separate 'Cause You're part of me
And though You're invisible I'll trust the unseen

[Chorus]
We cannot separate You're part of me
And though You're invisible


Reacties

 

 

 

 

 

 

 

In de stilte nader ik tot U,

 

In de stilte nader ik tot U,

van de wereld afgezonderd.

Om bij U in ’t hier en nu,

blij, afhankelijk en verwonderd,

als een kind bij Vader thuis,

naar U luist’ren, met U spreken.

In de voorhof van Uw huis,

wachtend op Uw liefdesteken. Heel mijn hart heb ik geopend,

voor U Heer waarin U ziet.

Hoe het op Uw lichtstraal hopend,

in mijn moeiten en verdriet.

Maar daarin woont ook de vreugde,

dat ik met U delen mag.

Tranen, leed en wat verheugde,

in de dingen van de dag. Alles mag ik U Heer zeggen,

al mijn vreugde en verdriet.

Door het voor U neer te leggen,

wetend U vergeet mij niet.

Altijd wilt U naar mij luist’ren,

altijd hebt U voor mij tijd.

U blijft zachtjes tot mij fluist’ren,

“Kind Ik blijf je toegewijd”.

Dank U wel Heer, voor Uw zorgen,

Vader voor Uw liefd’rijk woord.

Steeds nabij in nacht en morgen,

tot de ochtendzon weer gloort.

Veilig ben ik in Uw handen,

en behoed en welbewaard.

Die Uw heerlijk licht laat branden,

voor mij en m’ Uw liefd’ verklaart. Door Uw liefde steeds gedragen,

in het gaan van dag tot dag.

Mag ik ‘t leven met U wagen,

Gij schenkt mij steeds Uw gulle lach.

Heer Uw goedheid kent geen grenzen,

ook Uw trouw, Uw liefde niet.

Wat zou ‘k Vader mij nog wensen,

boven wat U aan mij biedt? ‘k Blijf steeds uitzien naar de tijden,

in de stilte weer met U.

Naar de uren van verblijden,

met U in het hier en nu.

Bij U vind ik rust en vrede,

alles wat mijn hart begeert.

Al Uw zegen op mijn beden,

waarmee U zich tot mij keert.

 

@Justus A. van Tricht

Reacties

 

 

 

Rust 

Mattheüs 11:28-29: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen."

Heel veel mensen leven met grote frustratie en stress, met als gevolg heel veel ziekten die daardoor ontstaan. Een ongekende hoeveelheid kalmerende middelen en slaaptabletten moeten wat rust brengen.

De echte rust is bij Jezus te vinden, als wij Zijn juk op ons nemen (dit betekent: als wij Hem gehoorzaam zijn en Hij onze Leidsman en Adviseur mag zijn) komen wij in een totale rust. Want Jezus is de beste Adviseur en Leidsman. Hij is de goede Herder. Miljoenen mensen kunnen getuigen van de rust die Jezus geeft.

Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Psalm 62:7, Hebreeën 4:1, Hebreeën 4:3, Hebreeën 4:11.
 
 
 
 
 
Reacties

 

 

 

 

Stilte

 

Stil zijn opent een kanaal van communicatie tussen ons en de hemel. Ieder van ons heeft achtergrondgepraat dat plaatsvindt in ons denken. Hoofdruis, zoals mijn vriend, de Britse psycholoog Jim McNeish het noemt, is een innerlijke stem, een soundtrack voor onze levens (soundtrack: geluidsspoor, geheel van vooraf opgenomen achtergrondgeluiden in een film, noot v.d. vert.).
Het is vergelijkbaar met een special feature op een DVD (special feature: extra bestand bij een film, met bijvoorbeeld een becommentarieerde impressie van het wordingsproces van de film, noot v.d. vert.): een voortdurende, één richting opgaande stroom van gepraat in ons bewustzijn, dat commentaar levert op ons leven zoals het zich ontvouwt.
Stilte gaat niet over het tot rust komen op een bepaalde locatie, hoewel dat vaak helpt, maar over het stil maken van die stem in je hoofd. Er is discipline voor nodig om die stem tot rust te brengen, maar je moet het wel doen. En je kunt het doen, omdat God bij je is.
Het is dit aanvankelijke hoofdruis dat we omzetten in “gebeden” wanneer we ons te snel haasten tot voorbede. Omdat we onszelf niet stil gemaakt hebben, bidden we in onze eigen kracht, en komen we bij Gods deur onder het gewicht en de paniek van de omstandigheden die ons voor ogen staan. We spreken vaak en zijn zelden stil – eigenlijk zijn we helemaal het tegenovergestelde van God.
God is altijd stil en Hij spreekt zelden. Dus er is een verschil tussen de Heer die spreekt in ons, en de Heer die spreekt tot ons. Wanneer we zeggen: “Hé, God sprak tot mij,” dan is meestal het volgende gebeurd: uit een opslagplaats van woorden, gedachten, overwegingen, gesprekken en de Bijbel, die we meedragen in onze geest, heeft God iets uitgekozen dat Hij eerder tegen je heeft gezegd en heeft Hij dit teruggebracht in je bewustzijn.
Zoals een computergebruiker een bestand opent, haalt God de schat naar boven die Hij al heeft opgeslagen in ons. “Hé, ja,” denken we, “dat heeft betekenis. Dat is de Heer die spreekt.” Bij het zwijgen van God zijn Zijn woorden de leestekens, en wanneer God spreekt, is het een hele gebeurtenis. Wanneer Hij tot je spreekt, wordt er iets meegedeeld. 
Zijn aanwezigheid is diepgaand. Ooit sprak Hij éénmaal, en de hele aarde ontstond. Wanneer God spreekt gebeurt er iets, wordt er iets door elkaar geschud, wordt er iets geschapen en geproduceerd. Wanneer de Heer tot ons spreekt, is er altijd een dynamisch overblijfsel van Zijn aanwezigheid dat bij ons blijft – het is een sleutelmoment! 
In Psalm 46:10 zei God tegen David: “Wees stil, en weet dat Ik God ben.” Het was een woord dat een diep besef van de aanwezigheid van God gaf aan David toen hij verkeerde in moeilijke omstandigheden. Het is interessant dat Psalm 46 begint met een aardbeving en eindigt met “Wees stil.” Alleen God kan praten over stilte midden in een aardbeving. Wanneer het hele landschap van je leven verschuift onder je voeten, kan alleen God zeggen: “Wees stil, en weet dat ik God ben.”
Kennis van God komt door vrede en stilte. God wil ons de strijd inzenden, maar als we van tevoren al geen stilte vinden, hoe zullen we dan ooit vrede vinden tijdens het gevecht? Rust is ons beste wapen tegen de vijand, omdat rust ons in staat stelt te schuilen in onze geheime plaats (lett. vert. vanuit het Engels wat in het Nederlands vaak wordt vertaald met “schuilplaats,” noot v.d. vert.) in God.
De duivel haat je met een kwaadwilligheid en kwaadaardigheid die onvoorstelbaar is, maar hij is niet dom: hij zal je niet het heilige der heiligen – de aanwezigheid van God zelf – injagen, omdat hij weet wie hij daar zal ontmoeten. We hebben het nodig te leren hoe God te gebruiken als onze toevlucht, als onze burcht, als onze hoge plaats, als onze verborgen plaats waar de vijand ons niet kan raken. Als de vijand je niet kan vinden, kan hij je niet verwonden. God heeft voorzien in een geheime plaats in Hem voor jou.
Je moet je vermogen verliezen om in paniek te raken als je gaat wandelen met God. Je moet je vermogen verliezen om bezorgd en angstig te zijn als je gaat wandelen met God. Er is een verborgen plaats weggelegd voor ieder van ons. God is liefde en in Zijn liefde heeft Hij een plaats gereserveerd waar je kunt leven in Hem ongeacht de omstandigheden. Hij houdt ervan mensen te leren waar die plaats is, omdat wanneer Zijn kinderen terechtkomen in hun geheime plaats, ze in staat zijn ten volle het leven te genieten. Het maakt niet uit welke moeilijkheid tot hen komt – ze kunnen de uitdaging aan. Zonder stilte is onze ervaring met God beperkt.
Stilte is de voorloper van rust in de Heer; een geestelijke discipline die ons meetrekt in een voortdurende ervaring van Zijn aanwezigheid. Het is deze rust, deze stilte, deze verborgen plaats van God, die ruimte geeft aan onafgebroken gemeenschap met Hem; het geeft ruimte aan wat de Bijbel noemt onophoudelijk gebed. 


 Graham Cooke

 

http://www.huisvangebedtwente.nl

Reacties

 

 

 

Romantic photo r1439.gif

 

Everywhere I go

 

Everywhere I go the Lord is always with me

Everywhere I go He's right there by my side.

He is constantly cheering me, pressing toward the victory,

He is always leading me, everywhere I go.

 

1. Here I am a climber,

I'm climbing up the mountain.

I'm searching for that city fair

that I can call my home.

Even though the hills are steep,

even though the valleys deep,

I have a friend to hold my hand,

and I'll not climb alone.

 

CHORUS:

2.It's been a long, hard journey,

while trudging through the darkness,

But my sights are set on heaven's door,

and I'll get there, I know.

Though I may be weary and the outlook may be dreary,

But the uplook points to victory and Jesus said it's so.

 

 1983 Riversong Records

Reacties

 

Romantic photo ma47-30.gif

Zoek mijn aangezicht

 

Bidden is je ogen sluiten zodat ze opengaan voor het aangezicht van God. Want God is een God die kijkt. Zijn aangezicht licht over je. Hij kijkt je aan. Zijn ogen zijn vol genade. Wie bidt, kijkt God aan.

Maar je blik dwaalt nogal snel af. Er is zoveel wat boeit, zoveel wat mooi is, zoveel wat aantrekkingskracht uitoefent. Je blik wordt er als vanzelf naar toe getrokken. Wie bidt bekeert zijn ogen tot God.

Hij die je aankijkt, spreekt je ook aan. Zijn woorden zijn vol genade. Hij zegt: ‘Zoek mijn aangezicht.’

Dat zijn woorden om je zo hartelijk eigen te maken, dat het je eigen woorden worden: ‘Waarlijk, mijn ogen, keer u stil tot God, want bij Hem is mijn licht en mijn vrede.’

- -

‘Zoek mijn aangezicht.’ Ik ken eigenlijk geen heilzamer gebod dan dit gebod. Het klinkt ongeveer als: ‘Leef in mijn licht.’ Of als: ‘Kijk Me aan.’ Want Gods blik zoekt de mijne. Hij zoekt oogcontact. Het licht dat schittert in zijn ogen wil schijnen in mijn hart.

‘Ik zoek uw aangezicht, Here. Want ik geloof met heel mijn wezen dat in uw ogen uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen.’

Gods glanzende ogen zijn op mij. Stralend kijk ik Hem aan. ‘Ik zoek uw aangezicht, Here.’

- -

Maar soms ben ik bang. Zoals je bang kunt zijn in het donker. Bang voor wat je kan overkomen als je alleen bent, zonder God. Bang dat je het licht nooit meer zult zien. ‘Verberg uw aangezicht niet voor mij’, bid ik dan.

En God antwoordt: ‘Nee, dat zal Ik niet doen. Want je zoekt mijn aangezicht. En wie zoekt zal vinden.’

‘Here God, ik prijs uw blik, waarmee U me aankijkt. Ik roem uw aangezicht, dat over me licht. Ik bid dat U mijn ogen als ik ze sluit direct opent.’

 

Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here. Verberg uw aangezicht niet voor mij. (Psalm 27:8-9a)

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting. (Psalm 62:6)

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en is u genadig, de Here verheffe zijn aangezicht over u en geeft u vrede. (Numeri 6:25-26)

http://www.josdouma.nl

Reacties

 

 

Beauty photo ma32-36.gif

 

 

 

Vraag:  "Wat heeft de Bijbel te zeggen over het vinden van zin in het leven?"


Antwoord:
De Bijbel is zeer duidelijk over wat de zin van ons leven zou moeten zijn!

De zin van het leven volgens mensen in de Bijbel:


Salomo: Nadat hij het over de ijdelheid van het leven heeft wanneer dit geleefd wordt alsof deze wereld en alles wat deze te bieden heeft het enige is wat er is, geeft Salomo de volgende concluderende opmerkingen in het boek Prediker: "Om te besluiten, nu je alles hebt gehoord: vrees God en onderhoud zijn geboden; daar komt voor een mens alles op aan. Want van alles wat je doet, zelfs in het verborgene, zal Gods oordeel uitwijzen of het goed is of kwaad." (Prediker 12:13-14). Salomo zegt dat het leven helemaal gaat over het eren van God met je gedachten en je daden, en zo het volgen van Zijn geboden, want op een dag zullen we allemaal voor ons oordeel vóór Hem staan.
David: In tegenstelling tot mensen die hun geluk in dit leven zoeken, ging David op zoek naar een tevredenheid in een tijd die nog moest komen. Hij zei: "Maar ik, vrijgesproken door U, ik mag uw gelaat aanschouwen, en bij mijn ontwaken van uw aanblik genieten." (Psalm 17:15). David wist dat Hij helemaal tevreden zou zijn op de dag waarop Hij zou ontwaken (in het volgende leven) en daar zowel God’s gelaat zou aanschouwen (met Hem zou samen zijn) en Zijn gelijkenis zou hebben (1 Johannes 3:2).
Asaf: In Psalm 73 vertelt Asaf hoe hij er toe verleid werd om jaloers te zijn op de boosaardige mensen die maar geen zorgen leken te hebben en die hun rijkdommen over de ruggen van andere mensen opbouwden, maar hij vertelt vervolgens hoe hij over hun uiteindelijke afloop nadacht. In contrast met de dingen die zij in hun levens nastreefden, vertelt hij ons in vers 25 wat voor hem belangrijk was: "Wie heb ik in de hemel behalve u? Behalve u verlang ik ook niets op aarde." Voor hem was een relatie met God het enige dat belangrijk was, veel belangrijker dan alle andere dingen in het leven.
Paulus: De apostel Paulus sprak over alles wat hij had bereikt voordat hij door de herrezen Christus werd geconfronteerd en hoe alles wat hij ooit had gehad of had bereikt (vooral op religieus gebied) nu slechts een hoop afval voor hem was in vergelijking met de grootsheid van het kennen van Jezus Christus, zelfs als dat betekende dat hij er alle dingen door zou verliezen. In Filippenzen 3:9-10 zegt hij dat het enige dat hij wil is om één te zijn met Christus: "Ik ben gerechtvaardigd, niet door de wet na te leven maar door te geloven in Christus, ik ben gerechtvaardigd door God op grond van het geloof. Al wat ik wens is Christus te kennen en de kracht te ondervinden van zijn opstanding; te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood". Nogmaals, wat voor Paulus het belangrijkste was was het kennen van Christus, het gerechtvaardigd zijn op grond van zijn geloof in Christus en met Hem in gemeenschap leven, ook als hij daardoor zou moeten lijden (2 Timoteüs 3:12). Uiteindelijk keek hij uit naar een tijd waarin hij een onderdeel zou zijn van de "opstanding van de doden".


De zin van het leven zoals verkondigd in het boek Openbaring:
Het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, bespreekt wat er zal gebeuren aan het einde van de tijd zoals wij die kennen. Nadat Christus is teruggekeerd en Zijn 1000-jarige heerschappij over de aarde ten einde is gekomen, zullen de mensen die niet gered zijn uit de dood worden opgewekt, naar hun daden worden beoordeeld en naar hun eeuwige toestand in de Vuurpoel worden gezonden (Openbaring 20). De aarde en de hemel zoals wij die kennen zullen vernietigd worden en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen worden geschapen en de eeuwige toestand zal ingeleid worden. De mens zal dan opnieuw met God samen zijn en God zal onder de mensen zijn, net zoals dit in de Hof van Eden in het boek Genesis het geval was (Openbaring 21:3); alle resten van de vloek (die zich op de aarde bevond als gevolg van de menselijke zonde) zullen worden verwijderd (verdriet, ziekte, dood, pijn) (Openbaring 21:4). God zegt dat de mensen die zullen zegevieren alle dingen zullen erven; Hij zal hun God zijn en zij zullen Zijn zonen zijn. De verloste mensheid zal dan, net zoals dit in Genesis begon, in gemeenschap met God leven - vrij van zonden (zowel innerlijk als uiterlijk) en vrij van de vloek, in een perfecte wereld, met perfecte harten net als het hart van Christus Zelf (1 Johannes 3:2-3).


De zin van het leven zoals beschreven door Jezus Christus:
God schiep de mens in het begin zodat hij van de volgende dingen zou kunnen genieten: (1) de gemeenschap met Hem, (2) relaties met anderen, (3) werk, en (4) zijn heerschappij over de aarde. Maar door de zondeval van de mens werd de gemeenschap met God verbroken, zijn de relaties met anderen vaak “stroef”, lijkt werk altijd wel slechte aspecten te hebben, en worstelt de mens om een illusie van heerschappij over de natuur te hebben, of we het nu over het weer hebben of over onkruid in een veld of tuin. In de nieuwe hemel en aarde zal de mens weer in een herstelde staat van perfectie met al deze dingen bezig zijn. Maar hoe word je een onderdeel van de groep mensen die de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal bereiken? En wat moeten we in de tussentijd doen? Kan er alleen maar in het volgende leven zin worden gevonden, wanneer de vloek van de zonde is verwijderd? Jezus Christus, de Zoon van God, verliet Zijn thuis in de hemel, werd volledig mens terwijl Hij toch de volkomenheid van Zijn goddelijkheid behield, en kwam naar de aarde OM DE PRIJS VOOR ONS EEUWIGE LEVEN TE BETALEN en om ons zin en betekenis in het huidige leven te geven. Omdat onze zondige aard de mensheid van God afzonderde en omdat onze zondige aard de vloek over ons uitriep, zegt Matteüs 1:21 dat Jezus kwam om “zijn volk [te] bevrijden van hun zonden”.
De zin van het leven is afhankelijk van de oorsprong van de mens:
Als we het resultaat zijn van kosmisch toeval (evolutie), dan zijn we niets meer dan een ingewikkelde biologische levensvorm die in staat is geweest om een zelfbewustzijn te verkrijgen. We wanhopen bij de gedachte dat er geen grotere betekenis in het leven kan worden gevonden dan overleven en het laten voortbestaan van onze soort tot het volgende kosmische ongeluk onze levensvorm een trapje hoger brengt. MAAR, we zijn NIET het resultaat van een kosmisch ongeluk. De ware wetenschap bevestigt dat macro-evolutie (de transformatie van de ene soort naar een andere soort) een farce is. Evolutie wordt ten onrechte “wetenschap” genoemd terwijl dit in feite niet herhaalbaar of waarneembaar is maar door geloof moet worden aanvaard, net zoals dit voor het scheppingsverhaal geldt.
Onze kennis over de microbiologie neemt alsmaar toe en we weten nu dat de waarschijnlijkheid dat slechts de eenvoudigste proteïne-moleculen die noodzakelijk zijn voor het leven op toevallige wijze zouden ontstaan compleet onwaarschijnlijk is, zelfs al zouden er TRILJOENEN jaren beschikbaar zijn om op toevallige wijze de correcte volgorde van aminozuren te vormen. Noch wordt de evolutietheorie ondersteund door het fossielenbestand. De evolutionisten zeggen zelf dat er talrijke overgangsvormen in het fossielenbestand zouden moeten bestaan die eenvoudigweg niet gevonden kunnen worden. Wat het fossielenbestand wel bekrachtigt is precies wat in hoofdstuk 1 van het boek Genesis van de Bijbel verkondigd wordt: Een enorm aantal verschillende soorten verscheen tegelijkertijd en zijn grotendeels identiek aan de levensvormen die tegenwoordig bestaan. Veranderingen die in de afgelopen eeuw in vogels en motten werden waargenomen en die als ondersteuning voor evolutie worden aangehaald hebben feitelijk betrekking op veranderingen binnen een soort (micro-evolutie), een fenomeen dat noch door de Bijbel noch door creationisten wordt ontkend. We leren ook steeds meer over de zogenaamde eenvoudige cel en ook hier ontdekken we weer wat hoofdstuk 1 van het boek Genesis altijd al heeft gezegd: dat het leven het resultaat is van een ongelooflijk geleerde Ontwerper en Schepper. Omdat we geen kosmisch ongeluk zijn maar door God zijn geschapen kunnen we het volgende concluderen: als het leven zin heeft, dan heeft God ons vertelt wat dat is.

http://www.gotquestions.org

 


Reacties
 
 
 
Romantic photo ma29-38.gif
 
 
Kijk, ik leef
(Psalm 27)
 
De HEER is mijn licht en mijn redding,
voor wie zou ik bang moeten zijn?
De HEER is een muur om mijn leven,
waarom zou ik angstig zijn?
Toen vijanden mij achtervolgden   
om mij als een dier te slachten,   
toen vielen ze zelf op de grond.                    
Al staan ze gewapend te wachten, 
ik zal me niet bang laten maken,    
ik blijf u vertrouwen, dan nog.      
                                                           
Het enige wat ik wil vragen:
een plek in het huis van de HEER,
dan zal ik zijn liefde ervaren,
ben ik altijd thuis, bij hem.
En bij gevaar laat hij me schuilen        
in zijn tent, daar ben ik veilig.                   
Hijzelf zet mij hoog op een rots
en uitkijkend over de vijand sta ik daar te zingen, te spelen,  
en maak ik muziek voor mijn God.

HEER, luister, dan hoort u mij roepen, 
een antwoord van u is genoeg.
Ik zei bij mezelf: HEER, ik zoek u,       
kon ik u maar even zien.
Verberg u niet, u bent mijn helper,
laat me niet zo lang alleen zijn. 
U bent toch mijn reddende God?
Al laten de mensen mij vallen,                
al zijn het mijn vader en moeder,               
de HEER raapt me altijd weer op.    

Wilt u mij de weg blijven wijzen?
mijn HEER, maak een pad voor me vrij.  
Mijn vijanden liegen en dreigen,               
ze getuigen tegen mij.  
Wie zou ik zijn als er geen God was?
Kijk, ik leef, ik leef van liefde,                       
ik leef van de liefde van God!                  
Verwacht het van hem en zijn goedheid,
wees moedig en sterk, vastberaden,      
wees moedig en wacht op de HEER.
 

                                                                                                                                                                                                                                Dichter: Ria Borkent
Reacties

 

 

Romantic photo ma46-32.gif

 

Heer, wijs mij uw weg

Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.  

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol

en moedig mij weer aan.

 

Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg,

de weg die eeuwig is.  

Heer, leer mij uw wil aanvaarden

als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt,

vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, s

preek door uw Woord

en Geest mijn hart en leven aan.

 

Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus

heel mijn weg gelopen heeft.

 

 © Stichting Sela Music

Reacties

 

 

 photo ma39-25_zpsda04bab4.gif

De geheime binnenkamer

 

Matthéüs 6:6: Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenka-mer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Beste vrienden, in het Oude Testament, had je twee soorten mensen: 1) Degenen die God niet zochten! 2) Degenen die God wËl zochten! Ook vandaag zijn er twee groepen van christenen: 1) Degenen die God niet in de binnenkamer in gebed zoeken! 2) Degenen die God wËl in de binnenkamer in gebed zoeken! Ondanks het feit dat het volk van Israël dikwijls in zonde viel, waren er altijd mensen die niet verzuimden God met hun gehele hart te zoeken. Exodus 33:7: Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar: tent der samenkomst. Ieder, die de Here zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was.

DE STRIJD EN OVERWINNING VAN KONING ASA

Honderden jaren later toen koning Asa koning over IsraÎl was, begreep het volk van Israël hÈÈl goed waar-om God hen zo gezegend had met vrede en voorspoed! 2 Kronieken 14:7 en 8: Hij zeide tot Juda: Laten wij deze steden versterken en ze omringen met muren, voorzien van torens, deuren en grendels; nog is het land van ons, want wij hebben de Here, onze God, gezocht, wij hebben Hem gezocht en Hij heeft ons aan alle kanten vrede gegeven. En zij bouwden voorspoedig. Asa nu had een leger van driehonderdduizend man uit Juda, die schild en speer droegen, en van tweehonderdentachtigduizend man uit Benjamin, die een klein schild droegen en de boog spanden. Deze allen waren dappere helden. Op een gegeven moment krijgt Asa moeilijkheden en komt hij te staan tegenover een leger van mÈÈr dan een miljoen soldaten! 2 Kronieken 14: 9 en 10: De Kusiet Zerach trok tegen hen ten strijde met een leger van duizendmaal duizend man en driehonderd wagens, en hij drong door tot Maresa. Asa trok hem tegemoet; en zij stelden zich in slagorde in het dal van Sefata bij Maresa. Wat deed koning Asa in deze grote levensstorm? Hij viel op zijn aangezicht en riep vanuit het diepst van zijn hart tot God. 2 Kronieken 14:11: Toen riep Asa tot de Here, zijn God, en zeide: Here, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, Here, onze God, want op U steunen wij en in Uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Here, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen. En de Here gaf een machtige overwinning!

GODS ONVERANDERLIJK PRINCIPE

Kort na deze geweldige overwinning zegt de profeet Azarja iets hÈÈl belangrijks tegen koning Asa en het volk: 2 Kronieken 15:2: Hoort naar mij, Asa en geheel Juda en Benjamin! De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten. Vrienden, deze tekst geeft Gods principes aan waarin Hij nooit zal veranderen! Wanneer Gods volk in de benauwdheid was en de Here begon te zoeken dan hoorde Hij en redde hen uit hun benauwdheid. 2 Kronieken 15:4: ... doch keerden zij in hun benauwdheid tot de Here, de God van Israël, terug en zochten zij Hem, dan liet Hij Zich door hen vinden. De kracht en overwinning van Gods volk lag dus in het feit of ze God zÛchten of niet! 2 Kronieken 15:12-15: Zij gingen een verbond aan, dat zij de Here, de God hunner vaderen, zouden zoeken met hun gehele hart en met hun gehele ziel; en ieder die de Here, de God van Israël, niet zou zoeken, moest ter dood gebracht worden, zowel klein als groot, zowel man als vrouw. Zij zwoeren de Here met luider stem en onder gejuich, en onder het geschal van trompetten en horens. Geheel Juda verheugde zich over de eed, want met geheel hun hart hadden zij gezworen, met geheel hun wil hadden zij de Here gezocht en Hij had Zich door hen laten vinden; Hij gaf hun vrede aan alle kanten. Vrienden, dit betekende niet dat er geen problemen waren, want die waren er genoeg! Maar omdat ze in hun problemen God zochten en tot HËm riepen heeft Hij hun altijd gered, bevrijd en geholpen! Ditzelfde zegt Paulus in het Nieuwe Testament. Wanneer hij in ellende zat, riep hij het uit tot God. En de Here redde hem uit alle benauwdheid! Hij zegt in Filippenzen 4:13: Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 2 Kronieken 26:4 en 5 zegt van koning Uzzia: Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. Hij zocht God, zolang Zekarja leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods; zolang hij de Here zocht, maakte God hem voorspoedig. God had koning Uzzia groot en sterk gemaakt omdat Hij God zocht met hÈÈl zijn hart! ... Totdat hij hoogmoe-dig werd en stierf aan melaatsheid.

EEN PLAATS VAN GEBED EN DISCIPLINE

Ziet u hoe belangrijk Matthȸs 6:6 is, waarin Jezus zegt: ìGa in uw binnenkamer en sluit de deurî. HÈÈft u een plaats waar u ongestoord God kunt zoe-ken in gebed? Met andere woorden, heeft u ergens een plek waar u zich als het ware kunt opsluiten om met God te spreken? Ten tweede, heeft u ook de discipline om naar die ge-bedsruimte te gaan wanneer Gods Geest u roept? Er zijn momenten dat Gods Geest je soms midden in de nacht wakker maakt. Je weet het! Je voelt het! Je ervaart het in je hart! Ik moet alleen met God zijn. Ik moet met Hem spreken Hij moet met mij spreken. Dit zijn tijden dat je absolt en ongestoord allÈÈn moet zijn met God. Vele christenen missen de kracht van God in hun leven, omdat ze niet een persoonlijk gebedsleven hebben. Ze hebben geen binnenkamer waar ze God met heel hun hart zoeken! Dat is ook de reden waarom ze door problemen, moeilijkheden en strijd overrompeld worden. Zij weten niet wat hun overkomt wanneer ze in een levensstorm terechtkomen en beginnen in paniek te bidden. In plaats van zich op te sluiten in de binnenkamer om God te zoeken, luisteren ze veel te veel naar de raad van allerlei mensen. Hierdoor raken ze verward en zijn niet in staat om een juiste, weloverwogen beslissing te nemen.

SLUIT DE DEUR VAN UW GEDACHTEN

Jezus zegt hÈÈl duidelijk in Matthȸs 6:6: Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Doe de deur dicht!!! Wanneer wij de binnenkamer ingaan moeten we tevens leren om de deur van onze gedachten dicht te doen! Gedachten over je werk. Gedachten over je school en studie. Gedachten over je huis, je tuin en je auto. Gedachten over je buren, je familie en je vrienden. Gedachten over je hobby en sport. Gedachten over je vakantie. Voor sommige dingen moet je de deur van je gedachten ALTIJD gesloten houden. Zegt Jezus niet dat de Vader in het verborgene ziet? Dus ÛÛk in je hart!!! Als je de deur van je huis open laat staan, word je afgeleid door de dingen die buiten gebeuren. Wanneer de deur van je gedachten openstaat word je ÛÛk afgeleid! Je bent dan aanwezig, omdat je lichaam zich op die plek bevindt en je woorden tot God spreekt, maar met je hart en je gedachten ben je afwezig, omdat die uitgaan naar allerlei andere dingen. We moeten tijd nemen en de binnenkamer ingaan en de deur sluiten! SLUIT JEZELF OP!!! Laat je door niets afleiden! Zoek God in het gebed! Sluit de deur - letterlijk! Sluit de deur - geestelijk! D··r, in de binnenkamer, zal God met je spreken en ontvang je precies d¦tgene wat je nodig hebt om door de stormen heen te komen. Je wordt dan niet overrompeld, maar door God zÈlf voorbereid op de aanvallen van satan. Waarom? Omdat je persoonlijk met God spreekt. Matthȸs 7:7 Want ... wie zoekt zal vinden! Wie klopt, zal opengedaan worden! Wie bidt, ontvangt! Deuteronomium 4:29 zegt: Dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dit is de sleutel tot herstel en overwinning. Voor u, voor mij, voor uw gezin, uw huwelijk, voor de gemeente, etc. etc. Psalm 91:1 Want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

 

http://www.gpnetwork.com/

 

Reacties

 

 

 

 

King Of The Nations (Come let us worship Jesus)

 

Come, let us worship Jesus

King of nations, Lord of all

Magnificent and glorious

Just and merciful


Jesus, King of the nations Jesus,

Lord of all Jesus,

King of the nations Lord of all


Lavish our hearts' affection

Deepest love and highest praise Voice,

race and language blending

All the world amazed


Bring tributes from the nations

Come in joyful cavalcades

One thunderous acclamation

One banner raised


Come, Lord, and fill your temple

Glorify your dwelling place

'til nations see your splendour

And seek your face


Fear God and give him glory

For his hour of judgement comes Creator,

Lord Almighty Worship him alone

 

Graham Kendrick


Reacties

 

 

 

 

Jesus is Lord

 

Jesus is Lord! Creation's voice proclaims it

For by His power each tree and flower

Was planned and made Jesus is Lord!

The universe declares it Sun,

moon and stars in heaven

Cry, 'Jesus is Lord!'


Jesus is Lord! Jesus is Lord!

Praise Him with hallelujahs

For Jesus is Lord!


Jesus is Lord! Yet from His throne eternal

In flesh He came to die in pain

On Calvary's tree

Jesus is Lord!

From Him all life proceeding

Yet gave His life a ransom Thus setting us free


Jesus is Lord! O'er sin the mighty conqueror

From death He rose,

and all His foes Shall own His name

Jesus is Lord!

God sent His Holy Spirit

To show by works of power

That Jesus is Lord© 1982 Word�s Spirit of Praise Music

Reacties

Dance photo ma16-2.gif 

 

 

  

Vader mijn God ik aanbid U!

 

Vader mijn God ik aanbid U!

Heel mijn hart is op U gericht

neem mijn leven in Uw hand

hoed mijn ziel en mijn verstand

en laat Uw vrede heersen in mijn hart!


Heilige Geest U mijn Trooster

maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog!

Heer Uw waarheid maakt mij vrij

en Uw leven groeit in mij

oh,laat Uw vrede heersen in mijn hart!


Heer ik verlang zo naar meer van U!

vul mijn gedachten tot eer van U!

Jezus mijn Redder reinigt U mijn ziel

en stort nieuw leven uit door Uw geest

leg Uw kracht op mij

Uw liefde die geneest

en laat Uw vrede heersen in mijn hart!


Heilige geest U mijn Trooster

maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog

Heer Uw waarheid maakt mij vrij

en Uw leven groeit in mij

oh laat Uw vrede heersen in mijn hart!


Heer ik verlang zo naar meer van U!

vul mijn gedachten tot eer van U!

Jezus mijn Redder reinigt u mijn ziel

en stort nieuw leven uit door Uw geest

leg Uw kracht op mij

Uw liefde die geneest

en laat Uw vrede heersen in mijn hart!
(solo)


Jezus mijn redder reinigt U mijn ziel

en stort nieuw leven uit!

Door Uw Geest leg uw kracht op mij.

Uw liefde die geneest

en laat Uw vrede heersen in mijn hart!

en stort nieuw leven uit

door Uw Geest leg uw kracht op mij.

Uw liefde die geneest

en laat Uw vrede heersen in mijn hart!(2x)

 

OpwekkingReacties

 

 

 

 

IK AANBID U      

                    
Ik aanbid U (Ik aanbid U)

met heel mijn hart (met heel mijn hart).

Ik verhoog U (ik verhoog U)

met al mijn kracht (al mijn kracht).


Heer, ik zoek U (Heer, ik zoek U),

wil zijn waar U bent (wil zijn waar U bent).

Heer, ik volg U (Heer, ik volg U),

wil gaan waar U zendt (waar U zendt).


Refrein:

Heer, ik geef U mijn aanbidding,

Heer, ik geef U al mijn dank en eer.

U alleen wil ik aanbidden,

U alleen komt toe mijn dank en eer.


Heer, ik dien U (Heer, ik dien U),

en buig voor U neer (en buig voor U neer),

geef mijn leven (geef mijn leven),

want U bent mijn Heer (U bent Heer).


Ik vertrouw U (Ik vertrouw U),

Vader en Zoon (Vader en Zoon),

hef mijn ogen (hef mijn ogen)

op naar uw troon (naar uw troon).

 

Opwekking
 Reacties

 

 

 

Your Presence is Heaven

 

Who is like You Lord in all the earth?

Matchless love and beauty, endless worth

Nothing in this world can satisfy

'Cause Jesus You're the cup that won't run dry


Your presence is heaven to me

Your presence is heaven to me


Treasure of my heart and of my soul

In my weakness you are merciful

Redeemer of my past and present wrongs

Holder of my future days to come


Your presence is heaven to me

Your presence is heaven to me


All my days on earth I will await

The moment that I see You face to face

Nothing in this world can satisfy

'Cause Jesus You're the cup that won't run dry


Your presence is heaven to me

Your presence is heaven to me


Oh Jesus, Oh Jesus

Your presence is heaven to me

Oh Jesus, Oh Jesus

Your presence is heaven to me

 

Israel Houghton & New Breed

 

 Reacties

 

 

Fantasy Woman photo ma8-28.gif

 

 

In Your presence,

 

 

Father I am waiting,

I need to hear from You.

To know that You're approving

of what I say and do.


Cause nothing really satisfies like

when You speak my name.

So tell me that You'll never

leave and everything will be okay.


In Your presence,

all fear is gone,

                in Your presence.                

     In Your presence,

is where I belong, 

                          in Your presence.                    


Father I'm returning to things I used to do.

Cause somewhere on the journey

I think I lost hold of the truth.


But nothing really satisfies like

when You speak my name.

So tell me that You'll never leave

and everything will be okay.


In Your presence,

all fear is gone, 

                 in Your presence.                   

In Your presence,

is where I belong,

in Your presence.  

 

Jason Upton

 


Reacties

 

 

 

 In Your Presence

 

In Your presence there is freedom

In Your presence there is hope

In Your presence there is healing

Love restores me, I am whole


No matter how far I run

You are with me

No matter how far I fall


Your love is everlasting

Your kindness never ends God

You never leave me

Your presence goes before us

Your glory has no end God

You never leave me


In Your presence there is power

Through Your spirit, strength will rise

In Your presence there is mercy

And in Your presence I'm alive


No matter how far I run You are with me

No matter how far I fall


Your love is everlasting

Your kindness never ends God

You never leave me

Your presence goes before us

Your glory has no end God

You never leave me


You will be our guide

To the end, to the end

The Lord is with me He will not forsake me [x2]


Your love is everlasting Your kindness never ends God

You never leave me

Your presence goes before us

Your glory has no end God You never leave me


You will be our guide

To the end, to the end

The Lord is with me

He will not forsake me [x6]

 

Elevation Worship

 

Reacties

 

 

 

Here in Your Presence

 

Found in Your hands, fullness of joy

Every fear suddenly wiped away

here in Your presence

All of my gains now fade away

Every crown no longer on display,

here in Your presence

Heaven is trembling in awe of Your wonders

The kings and their kingdom arestanding amazed


Chorus:

Here in Your presence, we are undone

Here in Your presence, Heaven and Earth become one

Here in Your presence, all things are new

Here in Your presence, everything bows before You


Bridge:

Wonderful, beautiful, glorious, matchlessin every way

Wonderful, beautiful, glorious, matchlessin every way

 

New Life Worship

 Reacties

 

 

 

 

In His Presence

 

In the quiet of this hour

As I kneel before You now

I believe Your promise

To be faithful

I don´t always understand

What Your perfect will demands

But I learn to trust You more

In Your presence Lord


In Your presence

There is comfort

In Your presence

There is peace

When we seek to know Your heart

We will find such blessed assurance

In Your holy presence Lord


There can be such sweet reward

When we wait upon the Lord

As we take the time

He gives His perfect wisdom

To be found in Him alone

All our deepest secrets known

We´re surrounded by His grace

When we seek His face


In Your presence

There is comfort

In Your presence

There is peace

When we seek the Father's heart

We will find such blessed assurance

An ever open door

To know our Savior more

In the presence of the Lord

 

Sandi Patty
Reacties
 
 
 
 
 
Secret Place Lyrics
 
Lincoln Brewster
 
By the hand of Your Spirit
Play the strings of my heart
And reveal all my hidden songs
By Your love let me hear it
When the song in my heart
is not for You
 
Hold me in Your hands Receive me as I am
And take, take me away
I wanna be in the Secret Place Lord,
 
I worship You
 
On the waves of Your mercy
I will sail on Your sea
I will give to You all of me
And in the light of Your glory
I will lay on my face and worship
 
You Hold me in Your hands
Receive me as I am
And take, take me away
I wanna be in the Secret Place
 
Hold me in Your hands
Receive me as I am
And take, take me away
I wanna be in the Secret Place
 
Hold me in Your hands
Receive me as I am
And take, take me away
I wanna be in the Secret Place Yeah,
I wanna be in the Secret Place
 
With You is where
I wanna be, yeah yeah
Lord I worship You, Lord,
 
I love You Lord I love, You, Lord,
I need You Lord I love, You, Lord,
I need You Lord, I worship You
And I lift my heart and my hands to You
All my days
 
Reacties
 
 
 
 
Secret Place lyrics
 
Kim Hill
 
Start a new day I'm on my way
A total stranger to what's ahead
Feeling afraid And so I pray For strength to make it once again
When I am on the run I hear You saying to me

Chorus
He that dwells in the secret place
Of the Most High Shall abide in the presence
Of His shadow I will say to the Holy One
"You are my refuge
And wherever You lead me I will go"

Say my goodnights Turn out the lights
I know with You I'm safe in the dark
Through all my days Lord I'm amazed
At how You've cared for me so far
Deep in my heart
Your words of peace impart to me

Chorus
 
Reacties

 

 

A Secret Place Lyrics

 

 

 

This world sometimes seems cruel and cold

And pain doth pierce my very soul,

But there's a place ,a secret place,

a place where i can go.

 


ooooooooooooooooohh.


A place of peace, where love abides,

where justice reigns and God resides,

there is a place, a secret place,

a place where i can go,


For you shall hide me in your tabernacle

from the rain and storm

and even when my enemies persue me,

you'll keep me safe from harm,


And when my heart is filled with pain,

no peace it seems ill find again

i find that place a secret place

a place where i can go


Choir:

For you shall hide me in your tabernacle from the

rain and storm and even when my enemies persue me

you'll keep me safe from harm


there is safety, in your tabernacle there is protection,

in your tabernacle there is security,

in your tabernacle there is sanctuary,

in your tabernacle Lord take me, to your tabernacle i wanna go, to your tabernacle

 

Lord take me, to your tabernacle

Lord there you'll reign hide me-safely-in your-dwelling-place


There is a place a secret place a place where i can go

ooooh

a secret place

a dwelling place i wanna go i wanna go.

 
Karen Clark-Sheard
 
Reacties

 

 

 

 

 

 

The Secret Place Prayer

 

Dear Lord God, Maker of heaven and earth

Lover of men and singer of their songs

Please give me a place to sing Your song

Please give me a place of prayer

Give me a heart for You and You alone

Please keep me for Yourself

I will embrace the veil of solitude as a cherished gift.

Please spare me the applause of men

For I would rather hear the whisper of One saying,

"Well done" Than the thunderous clamour of a thousand worlds like this one.

Please keep me from all earthly accolades

For I would rather have You applauded in the hearts of men.

Please help me keep my artistic integrity, help me to stay true

Keep me from compromise and free from the opinions of others

Help me through the temptation to conform and to be "contemporary"

In order to be on the playlists of those who have determined what we should all be listening to.

Deliver me from the media moguls and the christian entertainment industry

- Your kingdom is not of this world.

Protect me from the influence of ungodly promoters

- those who market Your music on the basis of their projected profit margins.

Keep me from the methods of men, as You have said

And make me to know Your ways. So give me a secret place.

Hide me under the shelter of Your wings

Far from the madding crowd

Away from those who would auction my soul for the affections of men

And from those who love this world.

May every heart drawn here be captured for You.

May every affection here be reserved for You.

May all who find You here find You, and You alone

And may our hearts be turned.

 

Copyright 2003 Ray Watson

Secret Place Ministries

Reacties
 
 
 
 
 
Hide me in the Secret Place
 
Hide me in the Secret Place
Where Your Love will overshadow me
Keep me in Your Tenderness
And fill me with Your Grace. For I want to dwell on the Highway of Holiness
And I want to live in the Shelter of my King
My heart is set to obey
And to follow in Your Way
O, hide me in the Secret Place. Hide me in the Secret Place
Where there is no other voice to hear
Still my heart in Your Embrace
And keep me from all fear
 
Unknown
 
 
Reacties

 

 

 

Secret Place

 

Your are my Father,

I am Your child Would

You hold me in Your arms just a little while?

And let me know how much

You care for me

There's no other place in this world I'd rather be  

And when I fall down on my knees and pray

My heart is captured when I hear Your say

 

Chorus:

Come with me my child to a secret place

I love you, I love you, I love you

Come and find your rest in a secret place

I love you, I love you, I love you  

 

Everywhere I turn, everything I see

Reminds me of the joy that You bring to me

And I, I need You so don't let me go

Touch me with Your healing hand

Tell me that You understand  

And when I falter, when I lose my way

You shine Your Light on me And I hear Your say  

 

Chorus:

Come with me my child to a secret place

I love you, I love you, I love you

Come and find your rest in a secret place

I love you, I love you, I love you  

And when I fall down on my knees and pray

My heart is captured

When I hear Your say  

 

Chorus:

Come with me my child to a secret place

I love you, I love you, I love you

Come and find your rest in a secret place

I love you, I love you, I love you  

 

@ Rachel Lampa

 

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl