Secret Place
Categorie lijst
Secret Place

  

 

 

 

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
 

----------------------------------------

 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

  

 

   

 
De geheime binnenkamer

 

 

 photo ma39-25_zpsda04bab4.gif

De geheime binnenkamer

 

Matthéüs 6:6: Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenka-mer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Beste vrienden, in het Oude Testament, had je twee soorten mensen: 1) Degenen die God niet zochten! 2) Degenen die God wËl zochten! Ook vandaag zijn er twee groepen van christenen: 1) Degenen die God niet in de binnenkamer in gebed zoeken! 2) Degenen die God wËl in de binnenkamer in gebed zoeken! Ondanks het feit dat het volk van Israël dikwijls in zonde viel, waren er altijd mensen die niet verzuimden God met hun gehele hart te zoeken. Exodus 33:7: Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar: tent der samenkomst. Ieder, die de Here zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was.

DE STRIJD EN OVERWINNING VAN KONING ASA

Honderden jaren later toen koning Asa koning over IsraÎl was, begreep het volk van Israël hÈÈl goed waar-om God hen zo gezegend had met vrede en voorspoed! 2 Kronieken 14:7 en 8: Hij zeide tot Juda: Laten wij deze steden versterken en ze omringen met muren, voorzien van torens, deuren en grendels; nog is het land van ons, want wij hebben de Here, onze God, gezocht, wij hebben Hem gezocht en Hij heeft ons aan alle kanten vrede gegeven. En zij bouwden voorspoedig. Asa nu had een leger van driehonderdduizend man uit Juda, die schild en speer droegen, en van tweehonderdentachtigduizend man uit Benjamin, die een klein schild droegen en de boog spanden. Deze allen waren dappere helden. Op een gegeven moment krijgt Asa moeilijkheden en komt hij te staan tegenover een leger van mÈÈr dan een miljoen soldaten! 2 Kronieken 14: 9 en 10: De Kusiet Zerach trok tegen hen ten strijde met een leger van duizendmaal duizend man en driehonderd wagens, en hij drong door tot Maresa. Asa trok hem tegemoet; en zij stelden zich in slagorde in het dal van Sefata bij Maresa. Wat deed koning Asa in deze grote levensstorm? Hij viel op zijn aangezicht en riep vanuit het diepst van zijn hart tot God. 2 Kronieken 14:11: Toen riep Asa tot de Here, zijn God, en zeide: Here, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, Here, onze God, want op U steunen wij en in Uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Here, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen. En de Here gaf een machtige overwinning!

GODS ONVERANDERLIJK PRINCIPE

Kort na deze geweldige overwinning zegt de profeet Azarja iets hÈÈl belangrijks tegen koning Asa en het volk: 2 Kronieken 15:2: Hoort naar mij, Asa en geheel Juda en Benjamin! De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten. Vrienden, deze tekst geeft Gods principes aan waarin Hij nooit zal veranderen! Wanneer Gods volk in de benauwdheid was en de Here begon te zoeken dan hoorde Hij en redde hen uit hun benauwdheid. 2 Kronieken 15:4: ... doch keerden zij in hun benauwdheid tot de Here, de God van Israël, terug en zochten zij Hem, dan liet Hij Zich door hen vinden. De kracht en overwinning van Gods volk lag dus in het feit of ze God zÛchten of niet! 2 Kronieken 15:12-15: Zij gingen een verbond aan, dat zij de Here, de God hunner vaderen, zouden zoeken met hun gehele hart en met hun gehele ziel; en ieder die de Here, de God van Israël, niet zou zoeken, moest ter dood gebracht worden, zowel klein als groot, zowel man als vrouw. Zij zwoeren de Here met luider stem en onder gejuich, en onder het geschal van trompetten en horens. Geheel Juda verheugde zich over de eed, want met geheel hun hart hadden zij gezworen, met geheel hun wil hadden zij de Here gezocht en Hij had Zich door hen laten vinden; Hij gaf hun vrede aan alle kanten. Vrienden, dit betekende niet dat er geen problemen waren, want die waren er genoeg! Maar omdat ze in hun problemen God zochten en tot HËm riepen heeft Hij hun altijd gered, bevrijd en geholpen! Ditzelfde zegt Paulus in het Nieuwe Testament. Wanneer hij in ellende zat, riep hij het uit tot God. En de Here redde hem uit alle benauwdheid! Hij zegt in Filippenzen 4:13: Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 2 Kronieken 26:4 en 5 zegt van koning Uzzia: Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. Hij zocht God, zolang Zekarja leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods; zolang hij de Here zocht, maakte God hem voorspoedig. God had koning Uzzia groot en sterk gemaakt omdat Hij God zocht met hÈÈl zijn hart! ... Totdat hij hoogmoe-dig werd en stierf aan melaatsheid.

EEN PLAATS VAN GEBED EN DISCIPLINE

Ziet u hoe belangrijk Matthȸs 6:6 is, waarin Jezus zegt: ìGa in uw binnenkamer en sluit de deurî. HÈÈft u een plaats waar u ongestoord God kunt zoe-ken in gebed? Met andere woorden, heeft u ergens een plek waar u zich als het ware kunt opsluiten om met God te spreken? Ten tweede, heeft u ook de discipline om naar die ge-bedsruimte te gaan wanneer Gods Geest u roept? Er zijn momenten dat Gods Geest je soms midden in de nacht wakker maakt. Je weet het! Je voelt het! Je ervaart het in je hart! Ik moet alleen met God zijn. Ik moet met Hem spreken Hij moet met mij spreken. Dit zijn tijden dat je absolt en ongestoord allÈÈn moet zijn met God. Vele christenen missen de kracht van God in hun leven, omdat ze niet een persoonlijk gebedsleven hebben. Ze hebben geen binnenkamer waar ze God met heel hun hart zoeken! Dat is ook de reden waarom ze door problemen, moeilijkheden en strijd overrompeld worden. Zij weten niet wat hun overkomt wanneer ze in een levensstorm terechtkomen en beginnen in paniek te bidden. In plaats van zich op te sluiten in de binnenkamer om God te zoeken, luisteren ze veel te veel naar de raad van allerlei mensen. Hierdoor raken ze verward en zijn niet in staat om een juiste, weloverwogen beslissing te nemen.

SLUIT DE DEUR VAN UW GEDACHTEN

Jezus zegt hÈÈl duidelijk in Matthȸs 6:6: Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Doe de deur dicht!!! Wanneer wij de binnenkamer ingaan moeten we tevens leren om de deur van onze gedachten dicht te doen! Gedachten over je werk. Gedachten over je school en studie. Gedachten over je huis, je tuin en je auto. Gedachten over je buren, je familie en je vrienden. Gedachten over je hobby en sport. Gedachten over je vakantie. Voor sommige dingen moet je de deur van je gedachten ALTIJD gesloten houden. Zegt Jezus niet dat de Vader in het verborgene ziet? Dus ÛÛk in je hart!!! Als je de deur van je huis open laat staan, word je afgeleid door de dingen die buiten gebeuren. Wanneer de deur van je gedachten openstaat word je ÛÛk afgeleid! Je bent dan aanwezig, omdat je lichaam zich op die plek bevindt en je woorden tot God spreekt, maar met je hart en je gedachten ben je afwezig, omdat die uitgaan naar allerlei andere dingen. We moeten tijd nemen en de binnenkamer ingaan en de deur sluiten! SLUIT JEZELF OP!!! Laat je door niets afleiden! Zoek God in het gebed! Sluit de deur - letterlijk! Sluit de deur - geestelijk! D··r, in de binnenkamer, zal God met je spreken en ontvang je precies d¦tgene wat je nodig hebt om door de stormen heen te komen. Je wordt dan niet overrompeld, maar door God zÈlf voorbereid op de aanvallen van satan. Waarom? Omdat je persoonlijk met God spreekt. Matthȸs 7:7 Want ... wie zoekt zal vinden! Wie klopt, zal opengedaan worden! Wie bidt, ontvangt! Deuteronomium 4:29 zegt: Dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dit is de sleutel tot herstel en overwinning. Voor u, voor mij, voor uw gezin, uw huwelijk, voor de gemeente, etc. etc. Psalm 91:1 Want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

 

http://www.gpnetwork.com/

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl